image

CeBIT 2014 u kratkim crtama

Otvoren u večernjim satima 9. marta svečanom ceremonijom upriličenom u Kongresnom centru u Hanoveru ovogodišnji CeBIT, vodeći svetski IT sajam, je tokom narednih pet dana bio domaćin izlagačima iz celog sveta, a obišlo ga je više od 210.000 posetilaca.

Ce­BIT 2014

Naj­va­žni­ji svet­ski po­slov­ni do­ga­đaj i iz­lo­žba u obla­sti in­for­ma­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja Ce­BIT odr­žan je od 10. do 14. mar­ta u Ha­no­ve­ru. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, imao je vi­še od 210 hi­lja­da po­se­ti­la­ca, od če­ga su 90 % či­ni­li struč­nja­ci, a na nje­mu je sklo­pljen ve­li­ki broj po­slo­va či­ja ukup­na vred­nost pre­la­zi 25 mi­li­jar­di evra. ...
[dalje]

Podaci kao sirovina 21. veka

“Big data” je zajednička nit CeBIT-a 2014. Širok spektar aplikacija na displeju isticao je ogromne mogućnosti koje čekaju sve sektore privrede od obuzdavanja današnjeg brzo rastućeg obima podataka. ...
[dalje]

Potencijal i dimenzije digitalne revolucije

Mnogo toga se, na ovaj ili onaj način, moglo naučiti na ovogodišnjem CeBITu; mnogo toga je moglo postati jasnije. Mogući izvori saznanja bili su zaista različiti: od razgovora sa stričnjacima, preko brošura na štandovima do poklonjenih časopisa... Zahvaljujući tome postalo je tako očigledno da se nalazimo na samom pragu jednog novog doba. Doba koje su analitičari nazvali "Digitanalna industrijska ekonomija", u kome će se, kažu, IT sve više emancipovati od svoje uslužne uloge i više neće samo oslikavati postojeće poslovne procese. Umesto toga, napredovaće do toga da postane jedan od najvažnijih dizajn medija za inovativne poslovne modele . Gartner čak tvrdi da će svaka kompanija u budućnosti biti IT kompanija... ...
[dalje]

Lov na blago skriveno u podacima

Pametne odluke određuju da li će neka kompanija biti uspešna ili ne. Osnov za određivanje narednih koraka kreće se od puke intuicije nekog menadžera do argumentovane analize podataka. Cilj je skopati ovo blago. Kompanije često imaju ogromne količine podataka u njihovim poslovnim procesima, a ipak nisu u mogućnosti da ih koriste na adekvatan način za obavljanje analiza, simulacija i prognoziranje, bila je polazna osnova u razmišljanju mnogih koji su se ove godine obreli na CeBITu. ...
[dalje]
Video Latest Videos
image image image image image image

Konferencija eRazvoja

image
Četvrta konferencija udruženja eRazvoj, ovog puta pod nazivom "Stubovi razvoja informacionog društva", održana je 28. marta 2014. godine u restoranu "Velika skadarlija"
Play [dalje]

Osvrt na konferenciju

image
Vladan Živanović, izvršni direktor, Saga
Play [dalje]

Osvrt na IT

image
Vladislav Miletić, generalni direktor, MFC Mikrokomerc
Play [dalje]

Akcena na probleme privatnosti

image
Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije
Play [dalje]

CeBIT 2014 u kratkim crtama

image
Otvoren u večernjim satima 9. marta svečanom ceremonijom upriličenom u Kongresnom centru u Hanoveru ovogodišnji CeBIT, vodeći svetski IT sajam, je tokom narednih pet dana bio domaćin izlagačima iz celog sveta, a obišlo ga je više od 210.000 posetilaca.
Play [dalje]

ComTrade na CeBIT-u 2014

image
 
Play [dalje]

Casopis se otvara klikom na animaciju.

Casopis se otvara klikom na animaciju.
pratite nas
Twitter
Newsletter
Email:Istaknuti autor